Obiectivul general al proiectului

vizează dezvoltarea și promovarea egalității de șanse și de gen, promovarea principiilor incluziunii sociale, precum și prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii in scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor din județele Iași, Vaslui si Botoșani, regiunea Nord-Est.

Obiectivele specifice pe care proiectul iși propune să le atingă sunt:

  • Os1. Consolidarea principiului accesului egal pentru toți pe piața muncii prin acțiuni integrate de informare, conștientizare și formare a 540 de persoane  din categoriille: femei, manageri și personal al autorităților publice, personal al organizațiilor societății civile și experți mass-media;
  • Os2. Asigurarea accesului egal la ocupare și la construirea unei cariere profesionale prin furnizarea de programe de calificare/recalificare pentru 360 femei din mediul rural și urban al județelor Iași ,Botoșani și Vaslui, in ocupațiile operator introducere și validare date, lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc, agent de curațenie, lucrător comercial;
  • Os3. Dezvoltarea spiritului antreprenorial și crearea unei piețe a muncii inclusive prin inițiere de afaceri susținută de derularea unui program de formare vocaționala integrat in dezvoltarea de abilități și competențe antreprenoriale pentru 84 de femei;
  • Os4. Promovarea antreprenoriatului in rândul populației feminine prin activități de consiliere, consultanță și asistență tehnică in demararea unei afaceri;
  • Os5. Prevenirea si combaterea violenței domestice și a traficului de persoane prin derularea unor campanii integrate de informare, conștientizare și combatere a traficului de ființe umane, a violenței domestice;
  • Os6. Creșterea conștientizării asupra principiului egalității de șanse și de gen in cadrul societății civile și la nivelul autorităților publice prin derularea unui program integrat de informare/instruire/formare pentru 20 manageri ai autorităților publice locale și centrale, 60 de persoane din cadrul autorităților publice locale, 80 de persoane din cadrul organizațiilor societății civile și 20 experți mass-media din Regiunea NE, județele Botoșani, Iași, Vaslui;
  • Os7.  Consolidarea principiului accesului egal pentru toți pe piața muncii prin crearea și dezvoltarea unor structuri și instrumente suport de informare, asistență și motivare pentru femei in vederea găsirii unui loc de munca, crescându-le astfel șansele de ocupare.